ALGEMENE VOORWAARDEN VAN:

Beton Cire Nederland VOF
Jan van Beaumontstraat 53, 2805 RP Gouda
Inschrijfnummer K.v.K. Den Haag 68565178
BTW NL 857500089

Artikel 1: Toepasselijkheid, definities

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van koop en verkoop van Beton Cire Nederland VOF B.V., gevestigd te Gouda, hierna te noemen “Beton Cire Nederland VOF”.
2. De koper zal verder worden aangeduid als “de wederpartij”.
3. Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: per brief, per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
4. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
5. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op uit de overeenkomst voortgekomen nabestellingen c.q. deelbestellingen.
6. Indien Beton Cire Nederland VOF deze algemene voorwaarden al meerdere keren aan de wederpartij ter hand heeft gesteld is er sprake van een bestendige handelsrelatie. Beton Cire Nederland VOF hoeft dan de algemene voorwaarden niet telkens opnieuw ter hand te stellen om deze op volgende overeenkomsten van toepassing te laten zijn.

Artikel 2: Totstandkoming overeenkomsten.

1. De overeenkomst komt tot stand nadat de wederpartij de door Beton Cire Nederland VOF gedane aanbieding heeft geaccepteerd, ook indien deze acceptatie op ondergeschikte punten afwijkt van de aanbieding. Wanneer de acceptatie van de wederpartij echter op wezenlijke punten afwijkt van de aanbieding, komt de overeenkomst eerst tot stand indien Beton Cire Nederland VOF uitdrukkelijk schriftelijk met deze afwijkingen heeft ingestemd.
2. Indien de wederpartij zonder daaraan voorafgaande aanbieding van Beton Cire Nederland VOF een bestelling of een order plaatst, is Beton Cire Nederland VOF eerst aan deze bestelling of order gebonden nadat zij deze schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd.
3. Beton Cire Nederland VOF is eerst gebonden aan mondelinge afspraken nadat zij deze schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd of zodra Beton Cire Nederland VOF – zonder tegenwerping van de wederpartij – met de uitvoering van deze afspraken is begonnen.
4. Aanvullingen op of wijzigingen van de algemene voorwaarden c.q. de overeenkomst binden Beton Cire Nederland VOF eerst nadat deze schriftelijk aan de wederpartij zijn bevestigd.

Artikel 3: Aanbiedingen, offertes, prijzen

1. Alle aanbiedingen c.q. offertes van Beton Cire Nederland VOF zijn vrijblijvend, tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte c.q. aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door de wederpartij aanvaard, dan heeft Beton Cire Nederland VOF het recht het aanbod uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
2. De in de aanbiedingen, offertes, prijslijsten e.d. vermelde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele bijkomende kosten, zoals administratiekosten en declaraties van ingeschakelde derden.
3. Een samengestelde prijsopgave verplicht Beton Cire Nederland VOF niet tot levering van een deel van het in deze prijsopgave opgenomen aanbod tegen een overeenkomstig deel van de prijs.
4. Indien het aanbod is gebaseerd op door de wederpartij verstrekte gegevens en deze gegevens onjuist of onvolledig blijken te zijn, dan wel naderhand wijzigen, is Beton Cire Nederland VOF gerechtigd de in het aanbod vermelde prijzen en/of levertermijnen aan te passen.
5. Aanbiedingen, offertes en prijzen gelden niet automatisch voor nabestellingen en vervolgorders.
6. Getoonde en/of verstrekte monsters, opgaven van kleuren, gewichten en andere omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal en/of op de website van Beton Cire Nederland VOF zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kan de wederpartij geen rechten ontlenen.
7. De in het vorige lid genoemde monsters blijven eigendom van Beton Cire Nederland VOF en dienen op diens eerste verzoek op kosten van de wederpartij aan Beton Cire Nederland VOF te worden geretourneerd.
8. Indien zich tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering hiervan voor Beton Cire Nederland VOF (kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen als gevolg van wet- en regelgeving, valutaschommelingen of prijswijzigingen bij de door Beton Cire Nederland VOF ingeschakelde derden of toeleveranciers e.d., is Beton Cire Nederland VOF gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen en aan de wederpartij in rekening te brengen.

Artikel 4: Inschakeling derden

Indien een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Beton Cire Nederland VOF het recht bepaalde leveringen door derden te laten verrichten. Een en ander ter beoordeling van Beton Cire Nederland VOF.

Artikel 5: Verplichtingen van de wederpartij

1. De wederpartij dient ervoor te zorgen dat: a. hij alle voor de uitvoering van de overeenkomst c.q. adequate advisering benodigde gegevens tijdig op de door Beton Cire Nederland VOF gewenste wijze aan Beton Cire Nederland VOF ter beschikking stelt; b. hij Beton Cire Nederland VOF tijdig zal informeren over voor de uitvoering van de overeenkomst c.q. de advisering relevante ontwikkelingen die binnen zijn organisatie gaande zijn; c. eventuele door de wederpartij aan Beton Cire Nederland VOF verstrekte gegevensdragers, elektronische bestanden e.d. vrij zijn van virussen en/of defecten.
2. De wederpartij draagt er zorg voor, dat de door hem verstrekte gegevens juist en volledig zijn en vrijwaart Beton Cire Nederland VOF voor aanspraken van derden die voortvloeien uit het niet juist en/of onvolledig zijn van de gegevens.
3. Beton Cire Nederland VOF zal de door de wederpartij verstrekte gegevens vertrouwelijk behandelen en alleen aan derden verstrekken voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.
4. Alle door Beton Cire Nederland VOF geleverde zaken mogen door de wederpartij uitsluitend worden doorverkocht in de originele van Beton Cire Nederland VOF afkomstige verpakking. De wederpartij mag geen veranderingen aan de originele verpakking aanbrengen en dient beschadiging te voorkomen.
5. Indien niet tijdig aan de in dit artikel genoemde verplichtingen is voldaan, is Beton Cire Nederland VOF gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst c.q. de advisering op te schorten tot het moment dat de wederpartij wel aan zijn verplichtingen heeft voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging en overige gevolgen die hieruit voortvloeien zijn voor rekening en risico van de wederpartij.
6. Indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt en Beton Cire Nederland VOF nalaat van de wederpartij nakoming te verlangen, tast dit het recht van Beton Cire Nederland VOF om op een later tijdstip alsnog nakoming te verlangen niet aan.

Artikel 6: Levering, leveringstermijnen

1. Overeengekomen leveringstermijnen kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijnen. Indien Beton Cire Nederland VOF haar leveringsverplichtingen uit de overeenkomst niet of niet tijdig nakomt, dient zij door de wederpartij schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij aan haar nog een redelijke termijn wordt gegund om haar leveringsverplichtingen alsnog na te komen.
2. Beton Cire Nederland VOF is gerechtigd tot levering in gedeelten, waarbij iedere deellevering afzonderlijk door Beton Cire Nederland VOF kan worden gefactureerd.
3. Het risico betreffende de geleverde zaken gaat over op de wederpartij op het moment van levering. Onder het moment van levering wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: a. in geval van levering binnen Nederland: het moment waarop de te leveren zaken feitelijk ter beschikking staan van de wederpartij; b. in geval van levering buiten Nederland: het moment waarop de te leveren zaken het pand of het magazijn van Beton Cire Nederland VOF verlaten.
4. Verzending c.q. transport van binnen Nederland te leveren zaken geschiedt op een door Beton Cire Nederland VOF te bepalen wijze. Beton Cire Nederland VOF heeft voor leveringen binnen Nederland geen transportverzekering afgesloten. De verzending is voorrekening en risico van de wederpartij.
5. Verzending c.q. transport van buiten Nederland te leveren zaken geschiedt op een door Beton Cire Nederland VOF te bepalen wijze, maar voor rekening en risico van de wederpartij. Beton Cire Nederland VOF is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook – al dan niet aan de zaken zelf – die verband houdt met de verzending c.q. het transport.
6. Indien het, wegens een oorzaak gelegen in de risicosfeer van de wederpartij, niet mogelijk blijkt de zaken (op de overeengekomen wijze) aan de wederpartij te leveren of indien de zaken niet worden afgehaald, is Beton Cire Nederland VOF gerechtigd de zaken voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan. Tenzij Beton Cire Nederland VOF uitdrukkelijk schriftelijk een andere termijn heeft gesteld, dient de wederpartij Beton Cire Nederland VOF binnen 1 maand na kennisgeving van de opslag in staat te stellen de zaken alsnog te leveren c.q. dient de wederpartij de zaken binnen deze termijn alsnog af te halen.
7. Indien de wederpartij na verloop van de in lid 6 van dit artikel vermelde termijn in gebreke blijft aan zijn verplichting tot afname te voldoen, is hij per direct in verzuim. Beton Cire Nederland VOF heeft dan het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring, geheel of gedeeltelijk te ontbinden en de zaken aan derden te verkopen. Een en ander zonder dat hieruit voor Beton Cire Nederland VOF een verplichting tot vergoeding van schade, kosten en rente voortvloeit.
Het voorgaande laat de verplichting van de wederpartij tot vergoeding van eventuele (opslag)kosten, vertragingsschade, transportkosten, winstderving of andere schade onverlet.
8. Beton Cire Nederland VOF kan niet eerder verplicht worden met de levering van de zaken te beginnen, dan nadat zij alle daarvoor noodzakelijke gegevens en de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling van de wederpartij heeft ontvangen. Indien hierdoor vertraging ontstaat, worden de leveringstermijnen naar evenredigheid verlengd.

Artikel 7: Emballage

1. Indien de zaken door Beton Cire Nederland VOF worden geleverd in emballage of op een pallet die bestemd is om meerdere malen te worden gebruikt, blijft de emballage of pallet eigendom van Beton Cire Nederland VOF. Deze emballage of pallet mag door de wederpartij niet voor andere doeleinden worden gebruikt, dan waarvoor ze bestemd is.
2. Beton Cire Nederland VOF is gerechtigd voor deze emballage of pallet een vergoeding bij de wederpartij in rekening te brengen.
3. Indien de emballage of de pallet beschadigd, incompleet of verloren is geraakt, dan is de wederpartij voor deze schade aansprakelijk. Beton Cire Nederland VOF kan de emballage of pallet dan tegen kostprijs bij de wederpartij in rekening brengen.
4. Indien emballage bedoeld is om slechts één maal te gebruiken, hoeft Beton Cire Nederland VOF de emballage niet terug te nemen en is zij gerechtigd deze emballage bij de wederpartij achter te laten. Eventuele kosten voor het afvoeren van deze emballage zijn alsdan voor rekening van de wederpartij.

Artikel 8: Klachten en retourzendingen

1. Bij online bestelling via de webshop geldt een retour termijn van 14 dagen na ontvangst van de goederen, dit geldt uitsluitend voor ongeopende producten en/of verpakkingen die niet beschadigd en/ of gebruikt zijn. Het voornoemde retourrecht geldt niet voor de Boncreat Beton Cire collectie, alle producten uit die collectie worden specifiek door Beton Cire Nederland VOF op kleur gemaakt.
2. De wederpartij is verplicht de geleverde zaken direct na ontvangst te controleren en eventuele zichtbare gebreken, beschadigingen en/of afwijkingen in aantallen te vermelden op de vrachtbrief c.q. de begeleidende bon. Bij het ontbreken van een vrachtbrief of begeleidende bon dient de wederpartij de gebreken, beschadigingen e.d. binnen 24 uur na ontvangst van de zaken schriftelijk aan Bobcreations te melden.
3. Overige klachten dienen direct na ontdekking – doch uiterlijk binnen de overeengekomen garantietermijn – schriftelijk aan Beton Cire Nederland VOF te worden gemeld. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de wederpartij. Indien geen expliciete garantietermijn is overeengekomen, geldt een termijn van 3 maanden na levering.
4. Indien een klacht niet binnen de in de voorgaande leden vermelde termijnen aan Beton Cire Nederland VOF is gemeld, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen en aan de overeenkomst te beantwoorden. Alsdan is geen beroep mogelijk op een overeengekomen garantie.
5. Bestelde zaken worden in de bij Beton Cire Nederland VOF voorradige (groothandels)verpakkingen geleverd. In de branche geaccepteerde geringe afwijkingen ter zake opgegeven gewichten, aantallen, kleuren e.d., gelden niet als tekortkoming aan de zijde van Beton Cire Nederland VOF. Hierbij is geen beroep op de garantie mogelijk.
6. Klachten schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.
7. De wederpartij dient Beton Cire Nederland VOF in staat te stellen de klacht te onderzoeken en in dit kader alle voor de klacht relevante informatie aan Beton Cire Nederland VOF te verstrekken. Indien voor het onderzoek naar de klacht retourzending van de zaak noodzakelijk is, of indien het noodzakelijk is dat Beton Cire Nederland VOF ter plekke de klacht komt onderzoeken, zijn de hieraan verbonden kosten voor rekening en risico van de wederpartij, tenzij de klacht achteraf gegrond blijkt te zijn.
• In alle gevallen geschiedt retourzending op een door Beton Cire Nederland VOF te bepalen wijze en in de originele verpakking c.q. emballage.
9. Geen klachten zijn mogelijk ten aanzien van verkleuringen en geringe onderlinge kleurafwijkingen.
10. Geen klachten zijn mogelijk ten aanzien van zaken die na ontvangst door de wederpartij van aard en/of samenstelling zijn veranderd, c.q. geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt of zich niet langer in de originele verpakking bevinden.

Artikel 9: Garanties

1. Beton Cire Nederland VOF zal er voor zorgen dat de overeengekomen leveringen naar behoren en conform de in haar branche geldende normen worden uitgevoerd, maar geeft ten aanzien van deze leveringen nooit een verdergaande garantie dan zoals uitdrukkelijk tussen partijen werd overeengekomen.
2. Beton Cire Nederland VOF staat gedurende de garantietermijn in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde.
3. Indien voor de door Beton Cire Nederland VOF geleverde zaken door de fabrikant of leverancier een garantie is afgegeven, zal die garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden. Beton Cire Nederland VOF zal de wederpartij hierover informeren.
4. Indien Beton Cire Nederland VOF voor de productie van de zaken grondstoffen c.q. materialen van derden betrekt, baseert Beton Cire Nederland VOF zich ten aanzien van de gedragingen en eigenschappen van deze grondstoffen c.q. materialen op de gegevens die door de fabrikant of de leverancier van die grondstoffen c.q. materialen aan Beton Cire Nederland VOF zijn verstrekt. Indien voor de geleverde grondstoffen c.q. materialen door de fabrikant of leverancier een garantie is afgegeven, zal die garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden. Beton Cire Nederland VOF zal de wederpartij hierover informeren.
5. Beton Cire Nederland VOF garandeert niet en wordt nimmer geacht te hebben gegarandeerd dat de geleverde zaken geschikt zijn voor het doel waarvoor de wederpartij deze wenst te bewerken, verwerken, doen gebruiken of gebruikt, tenzij zij dit uitdrukkelijk schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd.
6. Ingeval door de wederpartij terecht een beroep wordt gedaan op de garantiebepalingen, zal Beton Cire Nederland VOF kosteloos zorg dragen voor vervanging van de zaak c.q. voor restitutie van of een reductie op de overeengekomen koopprijs. Een en ander ter keuze van Beton Cire Nederland VOF. Indien er sprake is van bijkomende schade, gelden hiervoor de bepalingen van het in deze algemene voorwaarden opgenomen aansprakelijkheidsartikel.

Artikel 10: Aansprakelijkheid

1. Buiten de expliciet overeengekomen c.q. door Beton Cire Nederland VOF gegeven garanties aanvaardt Beton Cire Nederland VOF geen enkele aansprakelijkheid.
2. Onverminderd het bepaalde in lid 1 van dit artikel is Beton Cire Nederland VOF slechts aansprakelijk voor directe schade. Iedere aansprakelijkheid van Beton Cire Nederland VOF voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, vertragingsschade en/of personen- of letselschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.
3. De wederpartij is gehouden al die maatregelen te nemen die noodzakelijk zijn ter voorkoming of beperking van de schade.
4. De wederpartij kan geen rechten ontlenen aan adviezen, informatie e.d. die hij van Beton Cire Nederland VOF heeft ontvangen die geen directe betrekking hebben op de uitvoering van de overeenkomst.
5. Indien Beton Cire Nederland VOF aansprakelijk is voor door de wederpartij geleden schade, is de schadevergoedingsplicht van Beton Cire Nederland VOF te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat door haar assuradeur in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Ingeval de assuradeur van Beton Cire Nederland VOF niet uitkeert of de schade niet onder een door Beton Cire Nederland VOF gesloten verzekering valt, is de schadevergoedingsplicht van Beton Cire Nederland VOF beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor de geleverde zaken.
6. De wederpartij dient Beton Cire Nederland VOF uiterlijk binnen 3 maanden nadat hij bekend is geworden met c.q. bekend had kunnen zijn met de door hem geleden schade hiervoor aan te spreken.
7. De wederpartij kan geen beroep doen op de garantie, noch Beton Cire Nederland VOF op andere gronden aansprakelijk stellen indien de schade is ontstaan: a. door ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met de bestemming van het geleverde of in strijd met de door of namens Beton Cire Nederland VOF verstrekte instructies, adviezen, gebruiksaanwijzingen, bijsluiters e.d.; b. door ondeskundige bewaring (opslag) van de geleverde zaken; c. door fouten of onvolledigheden in de door of namens de wederpartij aan Beton Cire Nederland VOF verstrekte gegevens; d. door aanwijzingen of instructies van of namens de wederpartij; e. doordat door of namens de wederpartij bewerkingen aan het geleverde zijn uitgevoerd, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Beton Cire Nederland VOF.
8. De wederpartij is in de gevallen als opgesomd in lid 7 van dit artikel volledig aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende schade en vrijwaart Beton Cire Nederland VOF uitdrukkelijk voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van deze schade.
9. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van Beton Cire Nederland VOF of diens leidinggevend personeel op directieniveau of indien dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Uitsluitend in deze gevallen zal Beton Cire Nederland VOF de wederpartij vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden jegens de wederpartij.
10. Ten aanzien van de kleuren en de echtheid van de door Beton Cire Nederland VOF aangeboden kleuren geldt het volgende. Ondanks dat de pigmenten met de grootste zorg zijn samengesteld door onze leverancier in Spanje, kan de wederpartij geen aanspraak doen op tint en kleurafwijkingen. Dit omdat de finale kleur tot stand komt door diverse factoren zoals: temperatuur, vochtigheid, zuiging etc. Kleuren en kleurstalen zijn daarom indicatief en kunnen afwijken van samples of kleurenwaaiers. Hieraan kunnen geen rechten ontleend worden door wederpartij.

Artikel 11: Betaling

1. Beton Cire Nederland VOF is te allen tijde gerechtigd om (gedeeltelijke) vooruitbetaling of enige andere zekerheid voor betaling van de wederpartij te verlangen.
2. Betaling dient binnen een vervaltermijn van 30 dagen na de factuurdatum te geschieden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Daarbij staat de juistheid van een factuur vast indien de wederpartij niet binnen deze betaaltermijn bezwaar heeft gemaakt.
3. Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 2 bedoelde termijn niet volledig is betaald, is Beton Cire Nederland VOF gerechtigd aan de wederpartij een vertragingsrente ter grootte van 2% per maand in rekening te brengen, cumulatief te berekenen, over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden daarbij als volle maand gerekend.
4. Indien na aanmaning door Beton Cire Nederland VOF betaling alsnog uitblijft, is Beton Cire Nederland VOF bovendien gerechtigd aan de wederpartij buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.
5. De in lid 4 bedoelde buitengerechtelijke incassokosten bedragen bij vorderingen met een hoofdsom van maximaal _ 25.000,00: a. 15% van het bedrag van de hoofdsom over de eerste _ 2.500,00 van de vordering (met een minimum van _ 40,00); b. 10% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende _ 2.500,00 van de vordering; c. 5% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende _ 5.000,00 van de vordering; d. 1% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende _ 15.000,00 van de vordering.
6. Indien de hoofdsom meer bedraagt dan _ 25.000,00, is Beton Cire Nederland VOF gerechtigd aan de wederpartij over de eerste _ 25.000,00 buitengerechtelijke incassokosten conform lid 5 van dit artikel te berekenen en voor het meerdere buitengerechtelijke incassokosten ter grootte van 10% over dat meerdere aan de wederpartij in rekening te brengen.
7. Voor de berekening van de buitengerechtelijke incassokosten is Beton Cire Nederland VOF gerechtigd na verloop van 1 jaar de hoofdsom van de vordering te verhogen met de in dat jaar conform lid 3 van dit artikel cumulatief opgebouwde vertragingsrente.
8. Bij uitblijven van volledige betaling door de wederpartij, is Beton Cire Nederland VOF gerechtigd de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst middels een schriftelijke verklaring te ontbinden of zijn verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten totdat de betaling alsnog is geschied dan wel de wederpartij hiervoor deugdelijke zekerheid heeft gesteld. Voornoemd opschortingrecht heeft Beton Cire Nederland VOF eveneens indien hij al voordat de wederpartij in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen.
9. Door de wederpartij gedane betalingen zullen door Beton Cire Nederland VOF eerst in mindering worden gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de wederpartij bij betaling uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
10. De wederpartij is niet gerechtigd vorderingen van Beton Cire Nederland VOF te verrekenen met eventuele tegenvorderingen die hij heeft op Beton Cire Nederland VOF. Dit geldt eveneens indien de wederpartij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.

Artikel 12: Eigendomsvoorbehoud

1. Beton Cire Nederland VOF behoudt zich de eigendom van alle krachtens de overeenkomst geleverde en nog te leveren zaken voor tot het tijdstip waarop de wederpartij aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Beton Cire Nederland VOF heeft voldaan.
2. De in lid 1 bedoelde betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs van de geleverde en nog te leveren zaken, vermeerderd met vorderingen ter zake van verrichte werkzaamheden die met de levering verband houden en vorderingen wegens toerekenbaar tekortschieten van de wederpartij in de nakoming van zijn verplichtingen, waaronder het betalen van schadevergoeding, buitengerechtelijke incassokosten, rente en eventuele boetes.
3. Indien het de levering van identieke, niet individualiseerbare zaken betreft, wordt telkens de partij zaken behorend bij de oudste facturen geacht als eerste te zijn verkocht. Het eigendomsvoorbehoud rust derhalve in ieder geval altijd op alle geleverde zaken die zich ten tijde van het inroepen van het eigendomsvoorbehoud nog in de voorraad, winkel en/of inboedel van de wederpartij bevinden.
4. Zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust, mogen door de wederpartij alleen in het kader van de normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht.
5. Zolang op de geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, is de wederpartij niet bevoegd deze zaken op enige wijze te verpanden of in de feitelijke macht van een financier te brengen.
6. De wederpartij is verplicht Beton Cire Nederland VOF direct schriftelijk te informeren indien derden pretenderen eigendoms- of overige rechten te hebben op de zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust.
7. De wederpartij is verplicht om de zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust tot het tijdstip waarop hij aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Beton Cire Nederland VOF heeft voldaan zorgvuldig en als identificeerbaar eigendom van Beton Cire Nederland VOF te bewaren.
8. De wederpartij dient zorg te dragen voor een zodanige bedrijfsverzekering c.q. inboedelverzekering, dat de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd te allen tijde zijn meeverzekerd en zal Beton Cire Nederland VOF op diens eerste verzoek inzage verlenen in de verzekeringspolis en de bijbehorende premiebetalingsbewijzen.
9. Indien de wederpartij handelt in strijd met de bepalingen van dit artikel of Beton Cire Nederland VOF een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, komt aan Beton Cire Nederland VOF en haar werknemers het onherroepelijk recht toe het terrein van de wederpartij te betreden en de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terug te nemen. Een en ander onverminderd het recht van Beton Cire Nederland VOF op vergoeding van schade, gederfde winst en rente en het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling, middels een schriftelijke verklaring, te ontbinden.

Artikel 13: Intellectuele eigendomsrechten

1. Beton Cire Nederland VOF is en blijft rechthebbende van alle rechten van intellectuele eigendom die rusten op, voortkomen uit, verband houden met en/of behoren tot de door Beton Cire Nederland VOF in het kader van de overeenkomst geleverde zaken. Een en ander, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
2. De uitoefening van de in lid 1 van dit artikel vermelde rechten is, zowel tijdens als na afloop van de uitvoering van de overeenkomst, uitdrukkelijk en uitsluitend aan Beton Cire Nederland VOF voorbehouden.
3. De wederpartij staat er voor in dat alle door hem aan Beton Cire Nederland VOF te verstrekken of verstrekte gegevens geen inbreuk maken op het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht van derden. De wederpartij is aansprakelijk voor eventuele schade die Beton Cire Nederland VOF door dergelijke inbreuken lijdt en vrijwaart Beton Cire Nederland VOF voor aanspraken van deze derden.

Artikel 14: Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.d.

1. Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze algemene voorwaarden is Beton Cire Nederland VOF gerechtigd de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden, op het tijdstip waarop de wederpartij: a. in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag tot zijn faillissement is gedaan; b. (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt; c. door executoriale beslaglegging wordt getroffen; d. onder curatele of onder bewind wordt gesteld; e. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest.
2. Het in lid 1 van dit artikel bepaalde is van toepassing, tenzij de curator of de bewindvoerder de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.
3. De wederpartij is te allen tijde verplicht de curator c.q. bewindvoerder op de hoogte te stellen van de (inhoud van de) overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

Artikel 15: Overmacht

1. Ingeval er sprake is van overmacht aan de zijde van de wederpartij of Beton Cire Nederland VOF, is Beton Cire Nederland VOF gerechtigd de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden of de nakoming van haar verplichtingen jegens de wederpartij voor een redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
2. Onder overmacht aan de zijde van Beton Cire Nederland VOF wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Beton Cire Nederland VOF, van de door haar ingeschakelde derden of toeleveranciers of overige zwaarwegende redenen aan de zijde van Beton Cire Nederland VOF.
3. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, stakingen binnen de organisatie van Beton Cire Nederland VOF en/of de wederpartij of dreiging van deze e.d. omstandigheden, verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, gebrek aan grondstoffen, bedrijfsstoringen door brand, inbraak, sabotage, natuurverschijnselen e.d. evenals door weersomstandigheden, wegblokkades, ongeval e.d. ontstane transportmoeilijkheden en leveringsproblemen.
4. Ingeval er sprake is van overmacht is Beton Cire Nederland VOF gerechtigd de overeenkomst te ontbinden dan wel de nakoming van zijn verplichtingen jegens de wederpartij voor een redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

Artikel 16: Annulering, opschorting

1. Ingeval de wederpartij de overeenkomst voorafgaand aan of tijdens de uitvoering daarvan wenst te annuleren, is hij aan Beton Cire Nederland VOF een door Beton Cire Nederland VOF nader te bepalen schadevergoeding verschuldigd. Deze schadevergoeding omvat alle reeds door Beton Cire Nederland VOF gemaakte kosten en diens door de annulering geleden schade inclusief de gederfde winst. Beton Cire Nederland VOF is gerechtigd voornoemde schadevergoeding te fixeren en – naar haar keuze en afhankelijk van de reeds verrichtte leveringen – 20 tot 100% van de overeengekomen prijs bij de wederpartij in rekening te brengen.
2. De wederpartij is tegenover de derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en zal Beton Cire Nederland VOF vrijwaren voor hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden.
3. Beton Cire Nederland VOF is gerechtigd alle reeds door de wederpartij betaalde bedragen te verrekenen met de door de wederpartij verschuldigde schadevergoeding.
4. Bij opschorting van de overeengekomen leveringen op verzoek van de wederpartij zijn alle op dat moment gemaakte kosten direct opeisbaar en is Beton Cire Nederland VOF gerechtigd deze bij de wederpartij in rekening te brengen. Beton Cire Nederland VOF is bovendien gerechtigd alle gedurende de opschortingperiode maken c.q. gemaakte kosten bij de wederpartij in rekening te brengen.
5. Ingeval de uitvoering van de overeenkomst na de overeengekomen opschortingduur niet kan worden hervat, is Beton Cire Nederland VOF gerechtigd de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden. Ingeval de uitvoering van de overeenkomst na de overeengekomen opschortingduur wordt hervat, is de wederpartij gehouden eventuele uit deze hervatting voortvloeiende kosten van Beton Cire Nederland VOF te vergoeden.

Artikel 17: Toepasselijk recht/bevoegde rechter

1. Op de tussen Beton Cire Nederland VOF en de wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in de plaats waar Beton Cire Nederland VOF is gevestigd, zij het dat Beton Cire Nederland VOF altijd de bevoegdheid behoudt het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de plaats waar de wederpartij is gevestigd.
3. Indien de wederpartij gevestigd is buiten Nederland, is Beton Cire Nederland VOF gerechtigd te handelen conform het bepaalde in lid 2 van dit artikel of – naar haar keuze – de geschillen aanhangig te maken bij de bevoegde rechter in het land c.q. de staat waar de wederpartij gevestigd is.

Overige bepalingen:

Zending controleren:

Heel belangrijk dat je direct na ontvangst je zending controleert op schade, op volledigheid en op de diverse aanwezige componenten met de diverse verwerkingen. Het verwerken van beton cire is voor eigen verantwoordelijkheid en wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid accepteren voor verwerking van onze producten door onze afnemers.

Je bestelling annuleren:

Wil je een bestelling annuleren? Neem dan zo snel mogelijk telefonisch contact met ons op. Een specifiek op kleur gemaakt product wordt niet retour genomen, denk hier aan bij uw kleurkeuze. Op een beeldscherm kunnen kleur erg afwijken van de werkelijkheid.
Betaalmogelijkheden

Vooraf betalen met iDEAL

Je kunt je bestelling voor ontvangst betalen met iDEAL. Dit betekent dat je het gevraagde bedrag bij het plaatsen van je bestelling betaalt, online via je eigen bank. Groot voordeel hiervan is, dat we alle voorradige artikelen direct aan je leveren.
Zo werkt het: betalen met iDEAL
1. Wanneer je gebruik maakt van internetbankieren bij ABN AMRO, ASN Bank, Friesland Bank, ING, Rabobank, SNS Bank, SNS Regio Bank en Triodos Bank, dan kun je gebruik maken van iDEAL.
2. Je legt je bestelling in je winkelwagentje. Je kunt vervolgens kiezen om te betalen met iDEAL.
3. Je wordt doorgeleid naar je eigen internetbankieromgeving, waar je betaling klaarstaat. Vul de ontbrekende gegevens in en doe een betaling.
4. Het bedrag wordt direct van je rekening afgeschreven. Beton Cire Nederland VOF krijgt dan bericht dat de bestelling is betaald.
5. LET OP: Vergeet niet na het betalen terug te gaan naar onze site om je bestelling af te ronden!
Mocht je besluiten de bestelling – of een deel hiervan – te annuleren of terug te sturen en heb je de bestelling in zijn geheel vooruit betaald met iDEAL, dan storten wij het desbetreffende bedrag (exclusief verzendkosten) binnen 5 werkdagen aan je terug.

Vooraf overboeken via bank

Het is bij ons ook mogelijk om vooruit te betalen via een overboeking.
Hou er wel rekening mee dat wij je bestelling pas versturen zodra de betaling door ons ontvangen is.

Bankrelatie Nederland
BANKGEGEVENS
Beton Cire Nederland VOF
Jan van Beaumontstraat 53
2805 RP Gouda
KNAB
NL31KNAB0256269564

Een artikel retourneren?

Als u niet honderd procent tevreden bent, kunt u tot 14 dagen na ontvangst van de goederen ons laten weten dat u de overeenkomst wilt ontbinden en de producten retourneren. De termijn gaat in op de dag na de ontvangstdatum en verloopt 14 dagen later. LET OP! Dit geldt alleen voor online aankopen; voor aankopen in één van onze winkels gelden andere voorwaarden. Bij gebruikssporen op het product of de verpakking kunnen wij helaas niet tot vergoeding overgaan. Dit geldt eveneens niet voor de Beton Cire collectie, alle producten uit die collectie worden speciaal voor u op kleur gemaakt.
De kosten van het retourneren zijn voor uw eigen rekening. Bij ongefrankeerde pakketten of onvoldoende gefrankeerde pakketten brengen wij deze kosten bij u in rekening. Wij raden u aan de pakketten verzekerd en voorzien van handtekening te verzenden. Wij zijn niet aansprakelijk voor zoekgeraakte en/ of beschadigde pakketten.
Bij ieder pakket zit voldoende extra inpakpapier om het pakket weer netjes te verpakken voor retourzending. Wij willen u vragen hiervan gebruik te maken, om onnodige schade aan de doos en het product zoveel mogelijk te vermijden.
Wij controleren de verpakking en het product op beschadigingen en gebruiker sporen en storten het door u betaalde bedrag terug, uiterlijk binnen 30 dagen na binnenkomst van het door u retour gezonden product.
Geopende verpakkingen komen niet in aanmerking voor retourneren.

Zelf Terugbrengen

Zelf terug brengen kan altijd, hiervoor gelden de zelfde regels als bovenstaande. U spaart verzendkosten uit.
Artikel aanmelden voor retourneren
Als u een artikel aan ons retour wilt zenden kunt u gebruik maken van het contactformulier.

Voorraad

Het beton cire wordt door ons op bestelling gemaakt conform de gewenste specificaties (kleur en hoeveelheid). Gezien het op kleur maken van ons beton cire maakt dat wij na bestelling een aantal dagen nodig hebben om uw bestelling klaar te maken. Omdat wij afhankelijk zijn van toeleveringen uit het buitenland kan het door onverwachte omstandigheden langer duren voordat de goederen bij ons en bij u geleverd worden.

Levertijd

Hierdoor hebben wij slechts een beperkt aantal kleuren van het beton cire op voorraad en zal er dus bijna altijd sprake zijn van de levertijd van een 5-8 werkdagen.

Thuis Bezorgen

Op de site kunt u eventueel zien of een product op voorraad is en wat de eventuele levertijd is. Is een product op voorraad dan streven wij er naar om uw order dezelfde dag nog te verzenden. Bestellingen die bezorgd moeten worden op de Waddeneilanden bezorgen we 1 à 2 dagen later in verband met de bootovertocht. De bezorg-dag kan ook afwijken bij andere beperkingen, zoals bereikbaarheid van de binnenstad of bezorging op een camping.

Afhalen in Gouda

Afhalen in Gouda kan tijdens de openingstijden je kunt eerst bestellen via de website, daarna ontvang je per mail een bevestiging wanneer het product voor je klaar ligt om op te komen halen.

Verzendkosten

De Beton Cire Nederland VOF bezorgd indien gewenst ook alles op het gewenste adres, er wordt een vergoeding voor de verzendkosten in rekening gebracht van tenminste € 8.90 excl. BTW al naar gelang het gewicht en volume van de zending.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2013 - 2023 Webshop | Beton cire Nederland | sitemap | rss